zero waste story for found on the street blog

style: nika zvereva / flowers: katya stavitskaya / muah: tatyana ashakova / photos: Karina Ekizler-Kirillova

foundonthestreet4.jpg
foundonthestreet2.jpg
foundonthestreet6.JPG
foundonthestreet7.JPG
foundonthestreet5.jpg
IMG_5882_ae_rcc.jpg
IMG_5598_ae_rcc.jpg